آموزگار هستی

تجارب آموزشی ( دبستان شهیدعلیرضا یزدانی )

سناریو درس جغرافی پنجم سال 91-90
 

      

بسمه تعالي 

اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان

معاونت آموزش ابتدايي

مديريت / آموزش و پرورش ناحيه/ منطقه : كاشان

آموزشگاه  : دبستان دخترانه شهيد عليرضا يزداني (1)

نام و نام خانوادگي آموزگاران           

)                                      ۱)  منیره عابدی

                                          ۲)نرگس بازش

                                          ۳) رویا هاشمی

   موضوع درس : كشور تركمنستان

 

جشنواره ي الگوهاي تدريس سال تحصيلي 91-1390

 

 

 

((بودجه بندي كتاب درسي جغرافيا پايه ي پنجم ابتدايي) )

 

مشخصات كلي

 

نام گروه: گل نرگس  پايه :پنجم    سال تحصيلي: 91-1390

موضوع:كشور تركمنستان       دبستان:شهيد يزداني    منطقه : كاشان

بخش مقدماتی (مهارتهای قبل ار تدریس)

هدف كلي

1- آشنايي با كشور تركمنستان به عنوان يك كشور همسايه ي شمالي

اهداف جزئي

1- شناخت كشور تركمنستان. (شناختي)

2- پيدا كردن كشورهاي همسايه در روي نقشه. (مهارتي)

3- پيدا كردن پايتخت در روي نقشه. (مهارتي)

4- رودهاي مهم كشور تركمنستان را نام برد.(دانشي)

5- درباره بيابان مهم تركمنستان توضيحاتي بدهد.(شناختي)

6- صنايع دستي مهم تركمنستان را نام  ببرد.(دانشي)

7- موقعيت هاي تركمن هاي ايران را بيان كند .(شناختي)

8- صادرات مهم اين كشور را نام ببريد.(دانشي)

9- منابع مهم كشور تركمنستان را نام ببريد.(دانشي)

 

هدف ديني

1- تقويت روحيه ي سپاسگذاري از خداوند.

2- اتحاد و همبستگي با كشورهاي مسلمان.

3- آشنايي با ديگر كشورهاي مسلمان جهان.

مفاهيم كليدي

موقعيت كشور تركمنستان – كشورهاي همسايه – رشته كوهها

رودها – درياچه ها- شهرها- زبان و دين – صنايع دستي

و صادرات مهم كشور تركمنستان.

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش مقدماتي (مهارت هاي قبل از تدريس)

اهداف جزئي

(انتظارات آموزشي)

در پايان اين درس فراگير بتواند:

1- موقعيت كشور تركمنستان را روي نقشه نشان دهد.

2- پايتخت و شهرهاي مهم و رودهاي مهم آن را نام ببرد.

3- بزرگترين رود و كوهها ي تركمنستان را نشان دهد.

4- محصولات و منابع و صنايع دستي اين كشور را نام ببريد.

5- صادرات اين كشور را بگويد.

6- زبان و دين اين كشور را بگويد.

7- به يادگيري يك كشور همسايه علاقه نشان دهد.

8- به آشنايي با ديگر كشورهاي مسلمان علاقه نشان دهد.

9- براي آشنايي بيشتر با اين كشور تحقيق كند.

10-                    نسبت به چالش هاي روز كشورهاي مسلمان واكنش نشان مي دهد.(نگرشي)

11-                    نسبت به كمك به ديگر مسمانان احساس مسئوليت مي كند.(نگرشي) 

وسايل و رسانه ها

كتاب – تخته – گچ – لباس محلي – نقشه ي ايران – نقشه كشور تركمنستان- كائوچو – نشانه- قالي و قاليچه – پنبه و...

 

روش ها

نمايشي – پرسش و پاسخ – همياري – ايفاي نقش - گروهي

 

 

 

 

  

بخش مياني (مهارت هاي قبل از تدريس)

آماده سازي و گروه بندي

فعالیت معلم

فعالیت فراگیر

رسانه

روش

زمان

-بعد از ورود دانش آموزان  به كلاس : معلم با سلام و احوالپرسي به حضور و غياب دانش آموزان مشغول مي شود.

 

-معلم از دانش آموزان مي خواهد كه وسايل مربوط به درس را كه از قبل تهيه كرده اند آماده كنند.

 

-معلم از فراگيران مي خواهد در گروه هاي 5 نفره دو شانه در كنار هم بنشينند.

 

-معلم به پاي تابلو رفته و مواردي چون، موضوع درس، هدف درس، به نام خدا و تاريخ و روز را مي نويسد.

 

 

-معلم از فراگير مي خواهد كه وظايف افراد گروه را مشخص كنند.

-دانش آموزان به صورت گروهي سر جاي خود مي نشينند.

 

-پاسخ سلام توسط فراگير

هر كدام از فراگيران وسايل كمك آموزشي را روي ميز مي گذارند -فراگيران با در دست داشتن وسايل در كنار هم مي نشيند.

-فراگيران در حال آماده شدن

فراگیران وظایف خود را تعیین می کنند.

 

وسايل از قبل آماده شده، شامل: تخته-گچ-كتاب-لباس محلي- نقشه ايران- نقشه تركمنستان – پنبه- قالي و قاليچه

همياري – گروهي – ايفاي نقش – پرسش و پاسخ

3 دقیفه


 

 

بخش مياني (مهارت هاي قبل از تدريس)

بخش آغازين

فعالیت معلم

فعالیت فراگیر

رسانه

روش

زمان

معلم از فراگيران در گروه مي خواهد تا كتاب جغرافيا را باز كرده و نقشه صفحه 27 از درس 6 را نگاه كنند و آماده پاسخ به سؤالات شوند.

سؤال ها :

كشورهاي همسايه را نام ببرند؟

كشورهاي غربي كدامند؟

كدام كشورها در شرق ايران قرار دارند؟

كدام كشورها در شمال ايران قرار دارند؟

زماني كه فراگيران مشغول بررسي هستند معلم نقشه ي ايران همراه با همسايه ها را روي ديوار نصب مي كند و از نماينده ي هر گروه مي خواهد كه پاي نقشه بيايد و سؤال ها را جواب دهد؟

در صورت پاسخ دادن به سؤال علم بازخورد مناسب مي دهد.

و در پايان معلم اشاره مي كند به كشور تركمنستان

فراگيران كتاب را باز كرده و نقشه را مطالعه مي كنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نماينده هر گروه با توجه به نقشه پاسخ مي دهد.

كتاب – تخته سياه- گچ- نقشه ايران و همسايه هاي آن

همياري و گروهي - پرسش و پاسخ

3 دقیفه


 

 

بخش مياني (مهارت هاي قبل از تدريس)

ايجاد انگيزه و بيان موضوع

فعالیت معلم

فعالیت فراگیر

رسانه

روش

زمان

معلم از فراگيران مي خواهد كه در ميان كشورهاي همسايه كشورهاي شمالي را پيدا كنند.

 

معلم از نماينده هر گروه مي خواهد كه وسايلي را كه قرار بوده آماده كند.

 

معلم از يكي از فراگيران كه از قبل لباس محلي تركمني آماده كرده مي خواهد تا با لباس محلي به جلوي كلاس بيايد.

 

معلم از فراگير ديگر مي خواهد با در دست داشتن نقشه كشور تركمنستان كه از قبل تهيه كرده به جلوي كلاس بيايد.

معلم از نماينده گروه ديگر مي خواهد تا با محصولات و صنايع دستي بيايد.

 

معلم: درس امروز ما با چيزهايي كه پاي تابلو است ربط دارد.

 

فكر مي كنيد كدام كشور است؟ 

فراگير به سراغ شمال ايران مي رود.

 

 

فراگير وسايلش را آماده مي كند.

 

فراگير با لباس محلي مي آيد.

 

 

 

 

فراگير با نقشه اي از جنس يونوليت مي آيد.

 

فراگير با سبدي از محصولات و صنايع دستي مي آيد.

 

 

فراگير: تركمنستان

 

كتاب

نقشه ايران

لباس محلي

محصولات

صنايع دستي

نقشه تركمنستان

همياري – گروهي – ايفاي نقش – پرسش و پاسخ

2 دقیفه


 

 

بخش میانی  (مهارتهای قبل  از تدریس)

ارائه ی درس

فعالیت معلم

فعالیت فراگیر

رسانه

روش

زمان

معلم از فراگیران می خواهد هرکدام با در دست داشتن وسایل خود در جایگاه خود بایستند و جهت ارائه ی درس نقش خود را نمایش دهند

 

 

 

 

معلم فراگیران را هدایت می کند تا هرکدام به ترتیب مطالعه درس را به صورت نمایش بیان کنند

معلم ضمن نظارت برکار فراگیر مطالبی برای تکمیل درس بیان می کند و کار فراگیر را باباز خورد مناسب تضویق می کند.

پس از اتمام کار فراگیر معلم از دیگر افراد گروه می خواهد تا از روی نقشه مطالب نمایش داده شده را نشان دهند

با تشکر از فراگیر چک لیست را پرمی کند

.

ابتدا فراگیر با لیاس ترکمنی در وسط ایستاده ودیگر فراگیران در حالی که وسایل خود را به گردن آویخته (نام رودها و کوه ها و..)یا در دست دارند (صنابع دستی)در اطراف فرد اول می ایستند وهر کدام نقش خود را در کشور ترکمنستان بیان می کنند.

بیان نقش  توسط فراگیر

 

 

 

 

فراگیران موارد خواسته شده را با دقت روی نقشه نشان می دهند.

کتاب تخته  لباس محلی  صنایع دستی محصولات مهم

نفشه ی کشور

ترکمنستان

همیاری گروهی نمایشی-پرسش و پاسخ 

16 دقیفه


 

 

بخش پایانی (مهارتهای پس از تدریس)

ارزشیابی تکوینی

فعالیت معلم

فعالیت فراگیر

رسانه

روش

زمان

پس از اتمام تدریس، معلم از نمایندهی چند گروه می خواهد به پای تخته آورده و به سوالات معلم پاسخ دهد.

معلم :با اشاره به نقشه ی کشور ترکمنستان می پرسد:

1-پایتخت کشور ترکمنستان ؟

2-شهرهای مهم این کشور

3-رودهای مهم این کشور از کجا سراریز می شود وبه کجا می ریزد؟

4-رشته کوه مهم ؟

5-دین وزبان این کشور؟

6-صادرات این کشور را نام ببرید؟

معلم با توجه به درس فراگیرر می خواهد تا وظیفه ی مسلمانان را نسبت به دیگر مسلمانان بیان کنند0اعتمادی)

معلم به فراگیران پیشنهاد می کند تا درباره ی روابط اقتصادی و سیاسی ایران با کشورهای همسایه و اثرات آن را بحث کنند

.

 

چند نفربه نوبت  پای تابلو می آیند

 

 

پاسخ فراگیر:

فراگیر: عشق آباد

مرو وبه عشق آباد

آمور دریا و به افغانستان

 

 

از جنوب به جنوب غربی

مسلمانان و زبان ترکی

پنبه –پوست – قالی ونفت

فراگیران نظرات خود رابیان می کنند.

 

 

فراگیر با مشورت در گروه تاثیر این گونه روابط رابیان می کند

 

 

کتاب نقشه ی ایران نقشه ی ترکمنستان

پرسش و پاسخ همیاری

3 دقیقه


 

 

بخش پایانی (مهارتهای پس از تدریس)

جمع بندی

فعالیت معلم

فعالیت فراگیر

رسانه

روش

زمان

معلم به فراگیران می گوید حالا درس هفت صفحه ی 29 کتاب چغرافیارا بازکنید و به صورت صامت خوانی مطالعه کنید .پس از صامت خوانی معلم به فراگیران می گوید ،کشور ترکمنستان یکی از کشورهای شمالی ایران است که شما با بخشی از موقعیت و خصوصیات آن آشنا شدید.

حا معلم از یکی از فراگیران می خواهد تا از روی درس بخواند و دیگران گوش کنند.

در پایان معلم از چند نفر از فراگیران می خواهد که به سوالاتی ار درس یک کلمه ای پاسخ دهند.

فراگیر صفحه مربوط را در کتاب می اورد

 

 

 

 

فراگیران درس را صامت خوانی می کند.

 

 

فراگیر گوش می دهد.

 

 

 

 

 

 

یکی از فراگیران از روی درس می خواند

 

 

فراگیر با توجه به درس سوالت را پاسخ می دهد.

کتاب درسی

پرسش وپاسخ

2 دقیقه


 

 

بخش پایانی (مهارتهای پس از تدریس)

تعیین تکلیف

فعالیت معلم

1  دقیقه

معلم در پایان تکلیف مربوط به این درس را اعلام می کند.

1-پاسخ پرسش های صفحه ی 32 راپیدا کرده ودر دو دفتر بنویسید

2-از متن درس چند سوال طرح کرده ودردفتر بنویسید.

3-با مشورت با افراد خانواده فایده های ارتباط با کشورهای همسایه را بنویسید (برقرای ارتباط)

4-تحقیق کنید درحال حاضرکشورما با کشور پاکستان چه نوع ارتباطی دارد و چه کالاهایی را صادر و وارد می کنیم. (برقرای ارتباط)

4-تحقیق کنید درحال حاضر کشور ما با کشور پاکستان چه نوع  ارتباطی دارد وچه کالاهایی را صادر و وارد می کنبم (برقرای ارتباط)

5- احساس خودتان را ار آشنایی با این کشور مسلمان همسایه در چند سطر بنویسید.(نگرش)

6-اگر دوست دارید اطلاعات تازه تر و جدید تری از کشور همسایه تهیه کرده وبه کلاس بیاورید.(نگرش.گزارش)

 

 

 

 

 


 

 

مبانی عمی ونظری

 

رویکرد

نتایج آموزشی

نتایج پرورشی

 

 

پردازش اطلاعات

توانایی قدرت استدلال

توانایی استنتاج منطقی

توانایی قدرت تشخیص

توانایی ایجاد خلاقیت

افزایش شدت صبر

افزایش اعتماد به نفس

استقلال در تفکر

تحریک حس کنجکاوی

افزایش احساس مسئولیت ونوع دوستی

 

 

رفتاری

1-تشویق به مطالعه وتفکر

2-تقویت قدرت سنجش

3-استفاده از داشته ها

4-ایجاد تنوع در امر تدریس

5-تقویت انجام کارگروهی

1-تحریک اندیشه ها

2-تشخیص موقعیت های جغرافیایی

3-افزایش اعتماد به نفس

4-جلب توجه علاقه ی دانش آموز

5-افزایش دفت

6-افزایش جرات در پاسخ گویی

منابع مورد استفاده

1- روش تدریس علوم اجتماعی

2- روش تدریس جغرافیا

3- الگوهای جدید تدریس

4- آموزش های راههای یادگیری

5- مجلات رشد و آموزش ابتدایی

 

 


 

((چک لیست))

انتظارات آموزشی

گروه گل یاس

گروه گل محمدی

1-موفقیت کشور ترکمنستان را روی نقشه شمال نشان می دهد

 

 

 

 

 

 

 

2-پایتخت وشهر هاو رودهای مهم را نام می برد؟

 

 

 

 

 

 

 

3-محصولات وصنایع دستی ترکمنستان را نام می برد؟

 

 

 

 

 

 

 

4-زبان ودین این شکور را بیان می کند؟

 

 

 

 

 

 

 

5-صادرات این کشور رابه خوبی بیان می کند؟

 

 

 

 

 

 

 

6-به یادگیری دیگر کشورهای همسایه علاقه نشان می دهد؟

 

 

 

 

 

 

 

7-گزارش از نتیجه ی برقراری ارتباط با کشور همسایه تهیه می کند.

 

 

 

 

 

 

 

8-نسبت به مشکلات دیگر مسلمانان احساس مسئولیت نشان می دهد

 

 

 

 

 

 

 

9-برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر تحقیق می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

((بودجه بندي كتاب درسي جغرافيا پايه ي پنجم ابتدايي))

 


 

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تا پايان درس دوم

تا پايان درس چهارم

تا پايان درس هفتم

تا پايان درس هشتم

تا پايان درس يازدهم

تا پايان درس چهاردهم

تا پايان درس شانزدهم

ارزشيابي

امتحانات نوبت دوم

صفحه 9

صفحه 21

صفحه 32

صفحه 37

صفحه 49

صفحه 64

صفحه 70

 

 

 

[ سه شنبه ششم دی ۱۳۹۰ ] [ 22:57 ] [ آموزگاران ]

[ ]